Σελίδες

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ της ΤτΕ
Oι αρμοδιότητες της Τράπεζας διακρίνονται σε αυτές που εντάσσονται 
στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος και σε άλλες αρμοδιότητες, 
και συνοπτικά είναι οι εξής:
1. Αρμοδιότητες στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος
- Συμμετέχει στη χάραξη της ενιαίας νομισματικής πολιτικής της ζώνης 
του ευρώ και την εφαρμόζει στην Ελλάδα.
- Διαχειρίζεται για λογαριασμό της ΕΚΤ μέρος των σε συνάλλαγμα και 
χρυσό διαθεσίμων της τελευταίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚΤ.
- Ασκεί την επίβλεψη των συστημάτων και των μέσων πληρωμών, με σκοπό
τη διασφάλιση της σταθερότητας, της αξιοπιστίας και της αποδοτικότητάς τους.
Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής, παρακολουθεί και επιβλέπει, μεταξύ άλλων,
το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ και το Γραφείο Συμψηφισμού Αθηνών.
Από τις 19 Μαΐου 2008, συμμετέχει στο Target2, το νέο διευρωπαϊκό σύστημα
ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων και διακανονισμού σε συνεχή χρόνο.
- Προωθεί ρυθμίσεις για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
και την αποτελεσματική διαχείριση χρηματοπιστωτικών κρίσεων.
- Συλλέγει στατιστικά στοιχεία από νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
(δηλαδή, τις τράπεζες και τα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων).
- Εκδίδει τραπεζογραμμάτια ευρώ, τα οποία κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα,
μετά από έγκριση της ΕΚΤ, και είναι αρμόδια για την κυκλοφορία και διαχείριση
των τραπεζογραμματίων καικερμάτων ευρώ στην Ελλάδα.
- Φροντίζει για την προμήθεια των αναγκαίων ποσοτήτων ανά αξία, είτε από
το Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ), είτε από
διασυνοριακές χρηματαποστολές, καθώς και για την ασφαλή αποθήκευση,
διακίνηση και την επανακυκλοφορία ή την καταστροφή τους και μεριμνά
για τον ομαλό εφοδιασμό της οικονομίας.
2. Άλλες Αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος.
- Εποπτεύει τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και ορισμένες κατηγορίες
επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικούτομέα της οικονομίας.
- Εποπτεύει και ελέγχει τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις
καθώς και τους διαμεσολαβητές στις ασφαλίσεις.
- Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και τη λειτουργία του Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άυλοι Τίτλοι).
- Έχει την ευθύνη της λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς
Τίτλων (ΗΔΑΤ).
- Κατέχει και διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας στα οποία περιλαμβάνονται τα σε συνάλλαγμα και χρυσό διαθέσιμα της Τράπεζας
της Ελλάδος και του Ελληνικού Δημοσίου.
- Εξυπηρετεί το Ελληνικό Δημόσιο ως ταμίας και εντολοδόχος του.
- Καταρτίζει και δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ελληνική
οικονομία και διενεργεί εξειδικευμένες στατιστικές έρευνες.
- Δημοσιεύει εκθέσεις και διεξάγει ερευνητικό έργο στο πλαίσιο της
παρακολούθησης και ανάλυσης της οικονομικής συγκυρίας και
της νομισματικής πολιτικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου