Σελίδες

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

...γονατιστός ο Αθηναϊκός λαός μπροστά στο μνημείο του Αφανούς Στρατιώτη ...


...στις 12 Οκτωβρίου 1944,
μόλις έφυγαν οι τελευταίοι Γερμανοί.
*από το βιβλίο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ του Δ. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΕΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1940-1944,
εκδοτικός οίκος ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ Α.Ε

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ - ΜΕΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ κ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
Το έργον τον αειμνήστου Δ. Γατοπούλου "Ιστορία της Κατοχής" 
-πού παρουσίαζα μεν σήμερα εις τον Έλληνα αναγνώστην, 
εις δευτέραν έκδοσιν- είναι το περιεκτικώτερον πατριωτικόν και ιστορικόν 
σύγγραμμα, το οποίον έχει γραφή έως τώρα δια την εποχήν εκείνην 
της μεγάλης ανατάσεως του ελληνικού έθνους. 
Δεν είναι, βεβαίως, εύκολος προσπάθεια ή συγγραφή της ιστορίας 
του μεγάλου αγώνος και της τριπλής κατοχής, της πανεθνικής 
κινητοποιήσεως εναντίον των επιδρομέων και της λαμπράς εποποιίας 
της εθνικής αντιστάσεως. Και πολύ παραστατικά ο συγγραφεύς του 
παρόντος έργου συνέκρινε τάς συγγραφικάς δυσχερείας με τάς 
αφάνταστους δυσχερείας, πού συνήντησαν οι Έλληνες δια να γράψουν 
το νεώτερον ελληνικόν θαύμα. 
Αλλά εγνώριζε επίσης ότι "τόσω μεγάλοι σταθμοί της νεοελληνικής Ιστορίας 
(όπως ό Αγών του 1940-41 και ό Αγών τον 1941-44)" δικαιούνται και τιμητικού προβαδίσματος και αναλόγου εθνικής προσοχής. 
Διότι, όπως ορθώς υπεγράμμισε, "είναι προφανής ή πατριωτική υποχρέωσις 
να παραδοθούν δοκίμια ή έστω θετικά τινα στοιχεία εις τους μεταγενεστέρους 
και ικανωτέρους, ίσως, ιστορικούς..." [...] 
*από τον πρόλογο της έκδοσης

*πηγή της φωτογραφίας από Liza KoutsaplisΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου