Σελίδες

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ: ΑΣ ΑΚΟΥΣΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΟΗΤΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΥΛΕΤΙΚΟΤΗΤΟΣ....*Γράφει ο Παναγιώτης ΜαρίνηςΜΕΡΟΣ Α´
==Ἡ Ἑλληνικὴ σημαία εἶναι τὸ Σύμβολον τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, τὸ σημερινὸν 

Σύμβολον τοῦ Ἑλληνισμοῦ, καὶ δικαιοῦται καὶ ἠθικὰ καὶ λογικὰ νὰ τὴν ὑψώνει μόνον 
-Ναί, μόνον- ὅποιος εἶναι ἀποφασισμένος νὰ ὑπερασπισθῇ τὴν ὕπαρξίν του ἔναντι οἱασδήποτε ἐπιβουλῆς!
==Ὁ δὲ ὑπερασπιστὴς αὐτὸς ΔΕΝ εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι Μωαμεθανός, διότι 
ὁ Μωαμεθανὸς ἔχει κορώνα στὸ κεφάλι του τὶς προσταγὲς τοῦ Κορανίου περὶ 
βιαίας ἐντάξεως τῆς ὑφηλίου ὅλης στὸν Οἶκο τοῦ Ἰσλάμ!
==Ἄφρονες ἐκπαιδευτικοὶ ποὺ δώσατε στὴν Μωαμεθανὴ τὴν σημαία πεῖτε μου: 

Στὸν νέο ἐπὶ θύραις Ἑλληνο-μωαμεθανικὸ πόλεμο ἡ νεαρὰ τί ἆραγε θὰ πράξῃ;
==Ἂς ξαναζήσουμε, κοπέλα μου,τὸν πρῶτον Ἑλληνο-μωαμεθανικὸν πόλεμον, 

τότε, τὸ 634, ὅπου ὁ Χαλίφης Ἀβουβάχαρ κατέκτησε τὴν Συρία, τὴν Ἑλληνικὴ 
Ἀνατολή, καὶ τὸ Ἑλληνικὸ αἷμα ἔφθασε ἕως τοῦ χαλινοῦ τῶν ἵππων καὶ ψαλίδισε 
μιὰ γιὰ πάντα τὰ ὅρια καὶ τὴν ζωὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ποὺ ἔκτοτε ἀγωνίζεται 
ἀπεγνωσμένα νὰ ἀναπνεύσῃ! 
Ἐσὺ νεαρὰ μαθήτρια ποὺ τόλμησες νὰ σηκώσης τὸ σημερινὸν Σύμβολον 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μὲ ποιοῦ τὸ μέρος θὰ ἤσουν;;; 
Τώρα, στὸν νέον ἐρχόμενον Ἑλληνο-μωαμεθανικὸν πόλεμον, κοπέλα μου, 
μὲ ποιοῦ τὸ μέρος θὰ εἶσαι;;;

==Ἕλληνες ἐκπαιδευτικοί! 

Λυποῦμαι διὰ τὴν ἀφροσύνην σας καὶ τὸν ἐκ μέρους σας ἐξευτελισμὸν 
τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβόλου! Σᾶς θεωρῶ ἀναξίους τοῦ ὑψηλοῦ ἔργου ποὺ σᾶς 
ἀνέθεσε ἡ Πολιτεία!

ΜΕΡΟΣ Β´
Λέγουν οἱ ἀπερίσκεπτοι καὶ ἀνόητοι:
==Μπορεῖ ἡ κοπέλα νὰ αἰσθάνεται ὅτι ἔχει Ἑλληνικὴ συνείδησι: 
Ἂν εἶναι ἔτσι, ἂς μὴν ἀποτάξῃ ἐπισήμως τὸν Μωαμεθανισμόν, διότι τότε 

οἱ Μωαμεθανοὶ θὰ τὴν δολοφονήσουν [Βασικὸς κανὼν τῆς καταστροφικῆς 
θρησκείας τοῦ Μωαμεθανισμοῦ, ἐνθρονισμένος μάλιστα σὲ συντάγματα 
ἰσλαμικῶν κρατῶν, εἶναι ὁ φόνος τοῦ ἀποστάτου -τόσο καλά!], ὄχι! 
Ὅμως, ἀφοῦ αἰσθάνεται ὅτι ἔχει Ἑλληνικὴ συνείδησι ΟΦΕΙΛΕΙ νὰ βγάλῃ 
ἀπὸ ἐπάνω της τὰ Μωαμεθανικὰ Σύμβολα, τὸ Χιτζάμπ κι ὅλα τὰ ἄλλα καὶ 
νὰ ντυθῇ ὅπως οἱ συμμαθήτριές της! 
Νὰ μὴν διακρίνεται! 
Διατί ΔΕΝ τὸ ἔπραξε; 
Μία καὶ μόνη λογικὴ ἀπάντησις χωρεῖ ἐδῶ: Διότι ἁπλούστατα ἔχει 
Μωαμεθανικὴν συνείδησιν, διότι ὁ Μωαμεθανισμὸς εἶναι ἐθνικὴ συνείδησις 
ἐπειδὴ ὡς κοσμοπολιτικὴ θρησκεία εἶναι οἱονεὶ ἐθνισμός! 
Αἰσθάνεται ὅτι τὴν ἀντιπροσωπεύει τὸ Χιτζάμπ! 
Τὸ ἄκουσες ἀνόητε;
==Καλύτεροι ἤμαστε ἐμεῖς ποὺ ἤμαστε Χριστιανοί; Μάλιστα κύριε! Καλύτεροι! 

Διότι ὑπῆρξε μία συνύπαρξις μεταξὺ Ἑλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ καὶ Χριστιανοὶ 
ἦταν αὐτοὶ ποὺ πολέμησαν στοὺς πολέμους τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὸ 634 ἕως 
τῆς σήμερον! 
Ἐνῷ ὅσοι Ἕλληνες ἔπεσαν στὸ μωαμεθανικὸν χωνευτήριον ἐξισλαμίσθησαν 
καὶ ἀπέκτησαν τὸν ἐθνισμὸν ῾Μωαμεθανός᾽!! 
Τὸ ὅτι ἐγὼ καὶ πιθανῶς ἐσεῖς δὲν είμεθα Χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ μᾶς τυφλώνῃ! 
Μόνον πράκτορες τοῦ ἐξισλαμισμοῦ μας εἶναι δυνατὸν νὰ χρησιμοποιοῦν αὐτὸ 
τὸ γελοῖον ἐπιχείρημα!!
==Καὶ τὸ ἐπιχείρημα κολοσσός: 

ΔΕΝ ἤμαστε βιολογικὰ Ἕλληνες, ἤμαστε μπάσταρδοι! 
Ὄχι, κύριε, ἤμαστε βιολογικὰ Ἕλληνες ἀποφαίνεται ἡ ἐπιστήμη! 
Ἔχεις ἐσὺ ὑπ᾽ ὄψιν σου ἄλλες ἐπιστημονικὲς ἐργασίες;;; 
Μὴν υἱοθετεῖς ἀνόητε τὸ πιὸ αἰσχρὸ ἐπιχείρημα τῶν αἰσχρότερων ἐχθρῶν 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ! Γίνεσαι ἔτσι ὁ Χειρότερος ἐχθρὸς τοῦ Ἑλληνισμοῦ, κι εἶναι κρῖμα! 
Ἕλληνας γεννήθηκες!
*ANAΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=737106129776903&set=pcb.737106393110210&type=3&theater


 Παναγιώτης Μαρίνης


Αποτέλεσμα εικόνας για the races of europe

....στο βιβλίο The races of Europe  οι δηλώσεις πολλών επιστημόνων, 
ανθρωπολόγων και γενετιστών.
Επιπλέον, ο Τριανταφυλλίδης είναι Έλληνας, οπότε μπορεί κανείς 
να ισχυριστεί, ότι δεν είναι αντικειμενικός....
Ας δει λοιπόν και τα συμπεράσματα των ξένων επιστημόνων, για να βεβαιωθεί!
 Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ CARLETON COON ΕΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου