Σελίδες

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ«ει γάρ η αλήθεια του Θεού εν τω εμώ ψεύσματι 
επερίσσευσεν εις την δόξαν αυτού, τί έτι καγώ 
ως αμαρτωλός κρίνομαι,».
Μετάφραση: «Ε­άν διά τoυ ψεύ­δoυς μoυ η αλή­θεια 
τoυ Θε­oύ κα­τε­­δεί­χθη με­γά­λη πρoς δό­ξαν τoυ, 
για­τί ακό­μη κα­τα­κρί­νo­μαι ως αμαρ­τω­λός;»


*Απόστολος Παύλος, Προς Ρωμαίους Επιστολή, 3: 7.

1. Εισαγωγή
Μια προσεκτική μελέτη της Χριστιανικής απολογητικής από τον 
1ο και 2ο αιώνα Κ. Ε. μέχρι και σήμερα (με πρώτους γνωστούς 

απολογητές τον Αρι­στείδη, 126 Κ. Ε., τον Qua­dratus - Κοδράτος -, 
126 Κ. Ε., τον εκ Παλαιστί­νης Ιουστίνο, «φιλόσοφο και μάρτυρα» 
όπως αρέσει στους Χριστιανούς να τον αποκαλούν, 140-150 Κ. Ε., 
κ.ά., αρκετά έργα των οποίων σώζονται), οδηγεί στα γενικά 
συμπεράσματα που αναπ­τύσ­σομε εδώ περιληπτι­κά. 
Τα συμπεράσματά μας δεν μπορεί να είναι όλα όσα μπορούν να 
εξαχθούν επ' αυτού του αχανούς θέματος. 
Θα αποφύγομε μερικά κε­φά­λαια αυτού του αχανούς θέματος, 
τις πιο πολ­λές λεπτομέρειες και πολλά στοιχεία για να μην 
επε­κτα­θούμε από άρ­θρο σε πολυ­σέ­λιδο βιβλίο. 
Ακόμα δεν μπορούμε να καταγρά­ψο­με όλες τις σχετικές αναφορές 
από τη Βίβλο. 
Είναι υπερβολικά πολλές και θα αρκε­σ­τούμε μόνο σεολίγες. 
Όμως, η διεθνής βιβλιο­γρα­φία πάνω στο θέμα μας είναι εκτε­νής 
και πλή­ρης ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος ανα­γνώ­στης και ερευνητής 
μπορεί να βρει ό,τι πα­ραλείπομε για να το ερευνήσει.
2. Μέθοδοι και τακτικές
Εκ πρώτης όψεως, η Χριστιανική απολογητική εμφανίζεται ως ρητορικό 
όργα­νο, δη­λα­δή όρ­­γανο του προφορικού και γραπτού λόγου, η χρήση του οποίου σκοπό έχει την αποσα­φήνιση, προ­βολή και απόδειξη της υπερ­τάτου 
και εξ απο­κα­λύψεως αληθείας των «θέ­σε­ων» της Χριστιανικής θρη­­σκείας 
και συνεπώς η αν­θρω­πό­τητα οφείλει να την αποδεχθεί και όχι να την διώκει. 
Στο βάθος και στην ου­σία της όμως, η Χριστια­νι­κή απο­λο­γη­τι­κή δεν είναι 
τίποτα άλ­λο παρά ένα κόλ­πο, μια σοφιστικοειδής (και όχι σοφι­στική) 
τε­χνι­κή η οποία χρησιμο­ποιεί διάφορα τεχνάσμα­τα, γενικολο­γί­ες, 
παραπ­λανη­τικές απαντήσεις, κόλπα και πα­ρό­λες, σο­φι­σ­τείες, τρικλοποδιές, 
εντυ­πώσεις, μορφα­σμούς, διάφορα σχή­μα­τα λόγου, μπερ­δέματα, κατάργηση 
ή δια­στρο­φή της λο­γι­κής με λογικά σφάλματα και άλματα, συσκότιση της Ιστορίας, παρα­ποί­η­ση γεγο­νό­των και δεδο­μέ­νων, κλπ. για να:(1)  Δικαιολογεί με κάθε μέσο κάθε λάθος, αυθαιρεσία, 
αντίφαση και παραλογισ­μό που υπάρχει εν­τός της 
Χριστιανικής πίστεως.


(2)  Να συγκρατεί τα θύματα των αδαών ή ημιμαθών και 
εξαθλιωμένων πιστών στις αγκάλες της Χριστιανικής πίστεως 
και να αρ­­πάζει εντός αυτών τους επι­πολαίους και εκείνους 
που δεν έχουν καμία διάθεση για έρευ­να, λογική εξέτα­ση και κρί­ση.


(3)  Να χρησιμοποιεί τη γκρίνια, την ικεσία και κάθε άλλο 
παρόμοιο μέσο για να προ­καλεί την ανοχή, την συμπάθεια, 
τον οίκτο, κλπ., των μη Χριστι­ανών, αν­τιπάλων και μη, ώστε 
η Χριστιανική θρησκεία να καρπούται ειρη­νική συ­νύ­παρ­ξη 
όταν ήταν αδύνατη κατά τους τρεις πρώτους αιώνες.


(4)  Να δικαιολογεί κάθε είδους βία, νοθεία και καταστροφή που 
ήταν προς όφε­λός της όταν έγινε ισχυρή από τον «Μέγα» 
Κωνσταν­τί­νο και μετά.


(5)  Να επιδεικνύει ψευδόμενη κάποιες ηθικές αρχές, 
τελετουργίες, μυστήρια, κλπ, ως Χριστιανικές πρωτοτυπίες, 
ενώ όλα αυτά προ­ϋ­πήρ­χαν σε πάρα πολλές προη­γούμενες 
θρησκείες, διδασκαλίες, φιλοσοφι­κές τάσεις και σχο­λές. 
Με­τα­ξύ αυτών ήταν οι: Νεο-πυ­θαγόρειοι, νεο-πλατωνικοί, 
στωικοί, σο­φι­στές, θερα­πευτές της Αιγύπτου, γνωστικοί, 
ζωροάστρες, μιθραϊστές, γυ­μνοσοφι­στές (βουδιστές, ιν­δου­ι­στές), 
η σχολή του Εβραίου γραμματοδιδασκάλου Χιλέλ του Πρεσβυτέρου 
(παπ­πού του Γαμαλιήλ των Πράξεων των Αποστόλων 5: 33-41), 
διά­φοροι άλλοι Εβραίοι ραβίνοι, κά.


(6)  Να καυχάται διά κοινωνικούς άθλους του Χριστιανισμού, 
τους οποί­ους ουδέ­ποτε διέπραξε, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται: Η κατάργηση της δου­λείας, η κα­λυτέρευση 
της κοινωνικής θέσεως της γυναίκας, η απεμπόληση 
μυ­θολογιών και δεισιδαιμο­νι­ών ως ψεύδη, κλπ.(Εδώ οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι η σχολαστική φιλοσοφία 
στη Δυτική Εκκλη­σία κα­θώς και όλες οι αλλοπρόσαλλες και 
βίαιες προσπάθειες συνό­δων κλπ. για τη διατύ­πω­ση και 
την κατοχύρωση του δόγ­μα­τος δεν είναι μέρος της απολογητικής 
και δεν πρέπει να μπερδεύονται μ' αυτήν.).Σήμερα, όπως και κατά την Βυζαντινή εποχή, στις διάφορες ιερατικές 
σχο­λές διδάσ­κουν το μάθημα της «ρητορικής». 
Αυτό δεν έχει καθόλου το νόημα που υπήρχε περί Ρητορικής 
στην Αρχαία Ελλάδα και Ρώμη. Όπως και σε όλη τους την δισ­χι­λι­ετή 
ιστο­ρία, αυτό που συνεχώς προσπαθούν να μάθουν είναι το 
πως θα καταφέρουν να μπα­λώ­σουν και να καμουφλάρουν τα συνεχώς 
προκύπ­τοντα ερωτήματα, προβλήματα ζη­τήματα, αντιφάσεις, 
ανοησίες, βλακείες, κλπ, επί. της χριστιανικής πίστεως αντί να τα 
ξελασπώσουν με ορθά επιχειρήματα και να παρέξουν πει­σ­τι­κές 
απαντήσεις διά την αλήθειαν που αυτοί κατέχουν και οι άλλοι δεν 
ημπορούν να δουν. 
Προσπαθούν να ανακαλύψουν ψευδοε­πι­χει­ρήματα, μπερδέματα, 
υπεκφυ­γές, διαστροφές λόγων και νοημάτων, κλπ., για να 
αντιπα­ρέλθουν τους αντιρ­ρησίες και ερευ­νη­τές οι οποίοι συ­νεχώς 
και πειστικώς ανακαλύπτουν πόσο διάτ­ρητη, φτιαχτή, επινενοημένη 
και ψευ­δής είναι η χριστιανική θρησκεία. 
Αυτό το γεγο­νός φανερώ­νει το ψευδές και το ανέν­τιμο των 
επι­χειρη­μά­των τους όπως και της πίσ­τεώς τους και ξεμπροστιάζει 
τον χαρα­κτήρα και την προσωπικότητά τους. 
Με τέτοια λοιπόν φτηνιά­ρι­κα και ανέντιμα μέσα προσπαθούν 
οι χριστιανοί απολογητές, να συγ­κρατήσουν τους αδα­είς και τους 
αφε­λείς, που είναι και η συν­τ­ριπτική πλειο­ψηφία του πληθυσ­μού, 
στην σαγήνη της χρισ­τιανικής πίστεως. 
Ιδού τα μέσα και ιδού τα χά­λια τους

Για την συνέχεια κλικ στους συνδέσμους που ακολουθούν:
Ιωάννης, Νεοκλής Φιλάδελφος, Μ. Ρούσσος,
Δρ. Καθηγητής Μαθηματικών
Ερευνητής βιβλικών και χριστιανικών ζητημάτων,
Μιννεσότα, ΗΠΑ,
Ιανουάριος 2008.
*εδώ : http://eineken.pblogs.gr/2008/11
και άλλη μία περίπλοκη δημοσίευση τού
ιδίου γιά τον Παλλαδά εδώ ΠΑΛΛΑΔΑΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ
ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΨΕΥΔΗ
ΤΩΝ ΝΕΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΗΤΩΝ... 
http://eineken.pblogs.gr/2011/02/palladas-o-alex

*φωτό από i-rena

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου