Σελίδες

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ...

Φωτογραφία του Ηλίας Σταματιάδης.

Ο Πέτρος Γράβιγγερ 
(γερμ. Peter Grabinger, 1904 - 1988), 
ήταν Έλληνας φιλόσοφος, συγγραφέας και ερευνητής. Έγραψε ή μετάφρασε πάνω από 120 βιβλία εσωτερικής φιλοσοφίας, αρχαίας ελληνικής γραμματείας, θεοσοφίας, μυστικισμού και εσωτερικής γνώσης.

Μια αξεπέραστη αλλά άγνωστη στους περισσότερους Έλληνες μορφή, που 
ασχολήθηκε όσο κανείς άλλος τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά με τον τομέα 
της εσωτερικής γνώσης. 
Οι αναλύσεις του επί των μυητικών κειμένων τόσο της αρχαιότητας όσο και 
της μετέπειτα εποχής θεωρούνται ασύγκριτες. 
Όσοι έχουν μελετήσει τα έργα της Βιβλιοθήκης της Σφιγγός αντιλαμβάνονται 
του λόγου το αληθές!

Χωρίς να παραγνωρίζονται αι υπηρεσίαι τας οποίας προσφέρει εις τον νεώτερον 
τεχνικόν πολιτισμόν μας η γνώσις και εφαρμογή των ιδιοτήτων της ύλης, 
κρίνεται υπό των μεγαλυτέρων συγχρόνων πνευμάτων επικίνδυνος η τροπή 
την οποίαν έχει λάβει ούτος διά της παρατηρουμένης ολοέν μείζονος 
αντικειμενικοποιήσεως των γνώσεών μας και του περιορισμού του πνεύματος. 
Αι πνευματικαί ικανότητες του ανθρώπου – όχι αι διανοητικαί των φυσικών επιστημών, 
αλλ’ αι γνωστικαί και απολυτρωτικαί του Νου – βαίνουν συνεχώς παρακμάζουσαι, περιοριζόμεναι και τελικώς αφανιζόμεναι. 
Η μεταφυσική αλήθεια περί Πνεύματος, περί σκοπού του ανθρώπου, περί των 
δυνατοτήτων αυτού, περί υπερβατικού βίου, μελλοντικής εξελίξεως, πνευματικής 
ιεραρχίας κ.κ. αποτελούν σήμερον όχι το κύριον μέλημα των ανθρώπων, 
η δε κοινωνία, εστερημένη του πνευματικού φωτός, ασφυκτιά και εκφυλίζεται. 
Διότι κοινωνία χωρίς πνευματικήν ανάτασιν και αγάπην, δεν δύναται να τηρήση 
ισορροπίαν, βαρυνομένη από το υπέρμετρον έρμα της ύλης.
Η πείρα των τελευταίων δεκαετιών, μας απέδειξεν ότι ούτε η Επιστήμη, ούτε 

η Τεχνολογία, ούτε ο θετικισμός, ούτε ο ορθολογισμός δύνανται να σώσουν 
τον άνθρωπον από την δουλείαν των παθών και ελαττωμάτων του. 
Η ειδωλολατρεία των τεχνικών κατακτήσεων, μας εδίδαξεν ότι η Επιστήμη δύναται 
να καταστή το φοβερώτερον όργανον εκδηλώσεως μίσους και καταστροφής, 
εφ’ όσον δεν παραστέκει η Αγάπη και δεν επιτυγχάνεται δι’ αυτής ισορροπία 
πνεύματος – ύλης.
Η μόνη ελπίς, η μόνη λύσις διά την αποκατάστασιν της ισορροπίας ταύτης, είναι 

η στροφή της ανθρωπίνης σκέψεως και καρδίας προς τας μυστηριακάς αληθείας, 
προς την εσωτερικήν γνώσιν του Ανθρώπου-Κόσμου, με σκοπόν την προσπέλασιν 
του καθαρθέντος, αυτονόμου και απηλλαγμένου δεσμών Πνεύματος προς 
την αιωνίαν Πατρίδα, προς το κέντρον πάσης αληθείας, 
προς το Απόλυτον και Αμετάβλητον.
~~~~~~~
ΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΦΙΓΓΟΣ...
http://www.palaiobibliopolio.gr/ekdotis/

...λίγα ακόμα για τον Γράβιγγερ...
http://el.metapedia.org/wiki/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου