Σελίδες

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Εμφύλιος σημαίνει πόλεμος μεταξύ ανθρώπων που ανήκουν στην ίδια φυλή......στην περίπτωση του 1946-1949 με το μέρος των εν Ελλάδι 

Κομμουνιστών ήταν όλοι οι Κομμουνιστές των Βαλκανίων 
(Αλβανοί, Σλάβοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Ρώσοι κτλ) συν το ότι 
οι εν Ελλάδι Κομμουνιστές ήταν πρώτα κομμουνιστές 
και μετά Έλληνες,
ακόμα και ο λόγος που συμμετείχαν στην αντίσταση ήταν η πτώση του συμφώνου Μολότωφ - Ρίμπεντροπ. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του αξιωματικού 
του Δημοκρατικού Στρατού Παντελή Βαϊνά: από το 1948 11.000 από τους 25.000 μαχητές του ΔΣΕ ήταν "Σλαβομακεδόνες"και στα μέσα του 1949 
ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 14.000 σε σύνολο 20.000 ανταρτών. 
Σε κάθε περίπτωση, αποτελούσαν την πιο σημαντική εθνοτική ομάδα μέσα 
στο ΔΣΕ. Όποιος μπορεί να διαβάσει την ιστορία καθαρά και όχι προπαγανδιστικά, 

όπως δυστυχώς γίνεται σε όλη τη διάρκεια της μεταπολιτεύσεως, 
μπορεί να διαβάσει την δεύτερη και τρίτη επιστολή του Ζαχαριάδη 
που αναιρεί την πρώτη και μάλιστα κατηγορεί την "Βασιλομετατική σπείρα" 
που έκαναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο. 
Παράλληλα κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής ξεκίνησαν την 
πρώτη φάση του συμμοριτοπολέμου σφάζοντας κυριολεκτικά αντιστασιακές ομάδες που δεν ήσαν ομοιδεάτες τους όπως τον ηρωικό Δημήτριο Ψαρρό,
ηγετική μορφή της Εθνικής Αντίστασης (1941-44), συνιδρυτή της οργάνωσης «Εθνική και Κοινωνική Αναγέννηση (ΕΚΚΑ) και αρχηγός του 
5/42 Συντάγματος» καθώς και ανθρώπους της τέχνης όπως την μεγάλη 
Ελένη Παπαδάκη, το πέρασμά της οποίας από την ελληνική σκηνή άφησε 
ένα μυθικό αποτύπωμα οριακό και ανεπανάληπτο και ήδη σε ηλικία 
36 ετών κατόρθωσε να οικοδομήσει ένα μέγιστο παράδειγμα 
ολοκληρωμένου καλλιτέχνη. 
Σαν να μην έφταναν αυτά έκλειναν συμφωνίες με την Γκεσταπο, 
η τελευταία μάλιστα ήταν ενθουσιασμένη με την στάση των κομμουνιστών.Υποστήριξε την «αυτόνομη Μακεδονία - Θράκη», 
πιστό στην γραμμή της Κομμουνιστικής Διεθνούς και 
των Βουλγάρων κομμουνιστών που ήθελαν να κάνουν 
τις διακοπές τους στο ... Αιγαίο.

Παραδοσιακά σημείο έναρξης του συμμοριτοπολέμου θεωρείται 

η επίθεση ομάδας πρώην ανταρτών του ΕΛΑΣ του Μακεδονικού 
γραφείου του ΚΚΕ υπό την ηγεσία του Αλέξη Ρόσιου («Καπετάν Υψηλάντης») 
στο Σταθμό Χωροφυλακής Λιτοχώρου Πιερίας την νύχτα της 
30ής Μαρτίου 1946, παραμονή των εκλογών και λήξη του η 29η Αυγούστου 
με την νίκη του Ελληνικού στρατού στο Γράμμο και το Βίτσι.


Εδώ έχουμε και μια μεγέθυνση τμήματος του κειμένου που δείχνει ότι 
οι Γερμανοί ναζί εμπιστευόντουσαν περισσότερο τους ΕΛΑΣίτες 
από τα Τάγματα Ασφαλείας!!
Γι' αυτό και προτίμησαν να παραδώσουν την Θεσσαλονίκη στους κομμουνιστές 

και όχι στα Τάγματα!
Για να δούμε τι γράφει και ο Ελευθέριος Σταυρίδης «Τα παρασκήνια του ΚΚΕ», 

σελ. 532 για το ότι ΔΕΝ έθιγαν οι αριστεροί τους Γερμανούς!

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ

Αυτονόητον είναι ότι η υποταγή του αντάρτικου κινήματος εις το ΚΚΕ προεδίκαζεν 

ήδη ότι το κίνημα θα υφίστατο σαφή εκτροπή της κατευθύνσεώς του. 
Και από κίνημα εθνικής απελευθερώσεως θα μετεβάλετο εις κίνημα όχι κατά των κατακτητών Γερμανών και Ιταλών πλέον, αλλά προς επιβολήν κομμουνιστικού 
καθεστώτος εν Ελλάδι, μετά την λήξιν της Κατοχής, εφ’ όσον δεν θα υπήρχεν 
εν αυτή εθνικός στρατός δια να αμυνθή του ελευθέρου αυτής καθεστώτος.

Και είναι γνωστόν ότι ο ΕΛΑΣ ενώ πλείστα όσα κατά Ελλήνων έπραξε , σχεδόν 

ουδέποτε ηνώχλησαν τους Γερμανούς, με τους οποίους είχεν σχεδόν πάντοτε 
ανομολόγητον ανακωχήν μέχρι του σημείου ώστε ο πολύς Σβαίρμπελ, ο Γερμανός διευθυντής του Γραφείου Τύπου, να λέγη ότι ευτυχώς που επεκράτησαν εις 
το κίνημα αντιστάσεως των βουνών οι κομμουνισταί, οι έχοντες άλλους σκοπούς, 
σκοπούς στρεφομένους κατά της Ελλάδος, και εννοούν να κρατούν τας δυνάμεις 
των ανέπαφους κατά της Ελλάδος, και εννοούν να κρατούν τας δυνάμεις των 
ανέπαφους δι εκείνην την ώραν και δεν θίγουν τους Γερμανούς!

«Εάν, προσέθηκε, το κίνημα αυτό ευρίσκετο εις χείρας εθνικοφρόνων, αξιωματικών Ελλήνων, τότε θα χρειαζόμεθα τουλάχιστον 8 μεραρχίας γερμανικάς δια να 

κρατήσωμεν την Κατοχήν, και επειδή δεν τας έχομεν τώρα (αυτά τα έλεγε το 1943) 
θα έπρεπε να εγκαταλείψωμεν την Ελλάδα!»

Και καπάκι :

ΔΕΝ ΕΘΙΓΑΝ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ

Χαρακτηριστικόν παράδειγμα έχω ν’ αναφέρω την περίπτωσιν που μου αφηγήθη 

αξιόπιστος φίλος μου: Εταξίδευε με την ωτομοτρίς εις Πελοπόννησον. 
Μέσα εις αυτήν ήσαν και δυο Γερμανοί αξιωματικοί. 
Εις κάποιον μικρόν σταθμόν πέραν του Πύργου Ηλείας, μπήκαν μέσα εις την 
ωτομοτρίς τρεις ένοπλοι, ως αστακοί αντάρται. 
Εζήτησαν να ελέγξουν τας ταυτότητας όλων. 
Οι Γερμανοί αξιωματικοί εχλώμιασαν. 
Επερίμεναν ή να τους τυφεκίσουν ή να τους απαγάγουν μαζί των. 
Έμειναν ακίνητοι, ξεροί εις τη θέσιν των. Οι αντάρται έκαναν τον έλεγχον 
των Ελλήνων επιβατών και επήραν μαζί τους τρεις εμπόρους, ίσως διότι έκριναν 
ότι αυτοί θα έφερον χρήματα μαζί των. 
Επέρασαν μπροστά από τους Γερμανούς αξιωματικούς χωρίς να πουν ούτε λέξιν! 
Μόλις τους είδαν έκαναν πως δεν τους βλέπουν! 
Κατέβηκαν από την Ωτομοτρίς και έδωσαν διαταγήν να συνεχίση το ταξίδι της, 
φυσικά μαζί με τους Γερμανούς αξιωματικούς, οι οποίοι, κατάπληκτοι δια 
την σωτηρία των, ηρώτων τους άλλους επιβάτας μήπως αυτοί που μπήκαν 
δεν ήσαν αντάρται!

Τοιούτου είδους αντίστασιν κατά των Γερμανών έκανε ο ΕΛΑΣ.

Διατί τόσον ευκόλως το ΚΚΕ κατόρθωσε δια του ΕΑΜ να προσεταιριθή μέγαν 

όγκον μαζών και δια του ΕΛΑΣ να επιβληθή επί του ανταρτικού κινήματος, 
το οποίον, ως είπομεν, δεν ήτο έμπνευσις και πρωτοβουλία δική του; 
Απλούστατα διότι τα άλλα κόμματα της χώρας «διαλυθέντα» επί Μεταξά νομικώς, 
συνέχισαν να υπάρχουν «εν διαλύσει» και κατά την Κατοχήν. 
Αντιστάσεως μη ούσης λοιπόν το ΚΚΕ έκανε τη δουλειά του! 
Και όχι μόνον αυτό, αλλά την έκαμε και με εθνικιστικά συνθήματα, συνθήματα 
τα οποία δεν ανήκον εις αυτό, αλλ’ εις τα εθνικόφρονα κόμματα, όπως η 
απελευθέρωσις της χώρας από τους κατακτητάς!

Ο «ήρωας» Βελουχιώτης είναι ΣΑΦΕΣΤΑΤΟΣ και ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟΣ. 

ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ για τους Γερμανούς και ενδιαφέρεται για τον ΕΔΕΣ! 
Στις 20 Οκτωβρίου 1943 δίνει τη διαταγή:

ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ

Προς την ΥΙΙΙ Μεραρχίαν Χαλίκι

Ως υπεύθυνος διαχειριζόμενος το ζήτημα της εκκαθαρίσεως της ΕΔΕΣ 

επί των υμετέρων ενεργειών έχω να παρατηρήσω:

α) Πολιτικής και από στρατηγικής και τακτικής άποψης του πόλεμου μας εναντίον του εσωτερικού (Ζέρβας - Αντίδραση) και εξωτερικού (Γερμανοί) εχθρού, η ενέργεια σας 

να αποσύρετε τις εναντίον του δυνάμεις για να συμπτύξετε και προβάλετε αντίσταση 
προς Μέτσοβον ενεργούντες Γερμανούς, είναι απολύτως εσφαλμένη και ασύμφορος.

β) Κατά την γνώμη μου είναι χίλιες φορές προτιμότερο να διανοίξουν οι Γερμανοί 

την οδόν Ιωαννίνων - Μετσόβου - Καλαμπάκας, παρά να εξακολουθήσει υφιστάμενος 
ο ΕΔΕΣ, έστω για μια εβδομάδα ακόμη.

γ) Γι' αυτό εντέλλομαι όπως άμα λήψει παρούσης διατάξητε αμέσως τον Καβαλάρη, απαλλασσόμενου του εφεδρικού και συμπληρωμένης της δυνάμεως του δια δυνάμεων ενεργού ΕΛΑΣ, ώστε να έχει 300 άνδρας τουλάχιστον, να κινηθή ταχύτατα προς θέση Πλάκα εκείθεν δράση εναντίον Εδεσιτών, λαμβάνων επαφήν με τα υμέτερα τμήματα 

και υπό τας διαταγάς μου, του λοιπού αποτελούσης της δυνάμεώς του μέρους του 
υπ' εμέ ανεξαρτήτου εκκαθαριστικού συγκροτήματος.

Αναφέρατε δια του ιδίου συνδέσμου λήψιν παρούσης και έναρξιν εκτελέσεως.

Ώρα 2.30'

Καλαρύτες 20 - Χ – 43

ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ


1000 φορές προτιμότερο να περάσουν οι Γερμανοί !! 

Μιλάμε για τέτοιο «ΗΡΩΑ»! 
Και «να προβάλετε αντίσταση προς Μέτσοβο ενεργούντες Γερμανούς, 
είναι απολύτως εσφαλμένη και ασύμφορος»!

Αρχεία :

Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. 

Ναι, να είμαστε επιφυλακτικοί γενικά σε αρχεία, αλλά άλλο πράγμα τα Στρατιωτικά Επιχειρησιακά Αρχεία της Βέρμαχτ, και άλλο πράγμα τα Αρχεία της Γερμανικής 
Υπηρεσίας IC του Ψυχολογικού Πολέμου του Χίτλερ, που είχε την αρμοδιότητα 
ο υπουργός Προπαγάνδας Γιόζεφ Γκαίμπελς με προϊστάμενο της υπηρεσίας 
τον Βέντε.
Το μοναδικό στοιχείο που υπάρχει στα Γερμανικά αρχεία της IC για τη δράση 

του ΕΛΑΣ είναι η με αριθμό 372/44 απόρρητη «έκθεση» που αναφέρεται στο διάστημα 
από 15/11/43-18/1/44 (65 μέρες) που αναφέρει ότι καμία ενέργεια δεν ανέπτυξαν 
τα τμήματα του ΕΛΑΣ εναντίον των Γερμανών και ούτε τον μικροπόλεμο των 
παρτιζάνων δεν κάνουν!

Γενικός Στρατιωτικός Διοικητής

Γενικός Στρατιωτικός Διοικητής Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

– Αρχηγείο ομάδας στρατιών Έψιλον. Τμήμα 1-10)ΑΟ 
Αριθμός 372)1944 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ.

Δελτίον Πληροφοριών για την κατάσταση του εχθρού.

ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γενικό Αρχηγείο 18 Γενάρη 1944

-------------------------------------------

8. ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Οι κύριες δυνάμεις του ΕΛΑΣ εξακολουθούν να είναι μπλεγμένες στον αγώνα 

εναντίον των μονάδων του Ζέρβα, ενώ δεν έχουν συνέλθει ακόμα από τα δικά μας πλήγματα των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων και υποφέρουν ακόμα και τις 
κακουχίες του χειμώνα. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες καμμία απολύτως δράση 
δεν ανέπτυξαν τελευταία εναντίον μας κι ούτε καν τον αναμενόμενο μικροπόλεμο 
των παρτιζάνων δεν κάνουν. 
(Βάσος Μαθιόπουλος , «Εθνική Αντίσταση και οι σύμμαχοι», σελ. 433)


Δείτε το ρεπορτάζ της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ στις 24.02.1926 για μια δίκη 
Κομμουνιστών οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για τις δράσεις τους μαζί 
με άλλους αλλοδαπούς Κομμουνιστές κατά της ΕλλάδοςΔιαβάστε το άρθρο στην πρώτη σελίδα της ΕΜΠΡΟΣτι έλεγε η εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ στις 04.12.1946τι έλεγε η εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ στις 04.12.1946
τι έλεγε η εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ στις 04.12.1946Το ΣΝΟΦ, από τα αρχικά της οργάνωσης 
(Slavjano Мakedonski Narodno Osloboditelen Front
-Σλαβομακεδονικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο), 
ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1943 στην Καστοριά και στη συνέχεια 
στη Φλώρινα από σλαβομακεδονικά στελέχηα[›] του ΚΚΕ και 
αυτοδιαλύθηκε τον Μάιο του επόμενου έτους[1] για να το διαδεχθεί 
το ΝΟΦ (Απρίλιος 1945) με έδρα τα Σκόπια.Το έτος 1925 ο Αστυνόμος Θεσσαλονίκης Καλοχριστιανάκης 

έδωσε μια συνέντευξη στο ΈΘΝΟΣ (23.01.1925) δίνοντας μια εικόνα 
της σύνθεσης των Κομμουνιστών που κινούσαν τα νήματα για 
την αυτονόμηση της Μακεδονίας
Ας δούμε ακόμα μερικές αποδείξεις ότι οι Κομμουνιστές δεν αποτελούνταν 
μόνο από Έλληνες αλλά ήταν σε συνεργασία με τους γύρω Κομμουνιστές
Στους "εμφύλιους", αμφότερες οι πλευρές ομιλούν την ίδια γλώσσα, 

δεν συνέβαινε αυτό στο αρχηγείο του "Δ.Σ.Ε" στις Πρέσπες)
ΝΟΦ: "ζήτω ο Μάρκος (Βαφειάδης) και ο Δημοκρατικός Στρατός"
Η Εφημερίδα που εξέδιδε η ΝΟΦ την περίοδο του Συμμοριτοπολέμου

    


*Το παρόν άρθρο έχει μια πολύ σύντομη αναδρομή με στοιχεία 
(φωτογραφίες και εφημερίδες) που φανερώνουν όλα τα παραπάνω.
Αυτά τα στοιχεία όλως περιέργως έθαψε η μεταπολίτευση 
στα πλαίσια αγιοποιήσεως της αριστεράς


...έγραψε...Ο Ηλίας Σταματιάδης

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1189824281056069&set=
a.1189824101056087.1073741951.100000855266608&type=3&theater

...κάποια στιγμή πρέπει αυτά να παραμείνουν ως ιστορικά ντοκουμέντα. 

Ήρθε η ώρα να σχεδιάσουμε το μέλλον ενθυμούμενοι το παρελθόν, 
όπως έλεγε και ο ευπατρίδης πολιτικός του Κέντρου Γεώργιος Μαύρος...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου